Bami-jórèng

(enne jouwe boam, vuur veer perzoeëne)

 

Vuur drin: 

    

Kochwies:

3 óns taugé
4 óns jesjneie breedloof
4 óns jesjneie wies kappes
1 fienjesjneie paprika
1 ons fiejesjneie ullieg
1 pónk jemiesjd jehaks
1 pak mie-nésjere
1 peksje jreuns/jewürts-mieks
 

Sjut in inge jroeëse kessel e löachs-je olieve-öal. Duch in d’r zelfde kessel d’r taugé, d’r breedloof, ’t kappes, d’r paprika en ’t ullieg. Verwerm dat janse in ónjeveer tswanstieg menüte jaar. 't broecht jee wasser d’r bei, denn ’t jreuns hat jenóg eje zaf.

jud in ing aierpan jet olieve-öal. Duch in die pan ’t jehaks. Kwetsj ónger ’t broane ’t jehaks fien mit ing versjet. In ónjeveer ing vieëdelsjtond is dat jaar.

Sjud in inge angere kessel jet wasser. Los dat an d’r kaoch kome. Maach de nesjere mie mit de hank kling. Düch d’r fiejemade mie in ’t wasser went dat kaocht. Los d’r mie i ónjeveer tsing menüte óp ing kling vlam jaar weëde.

Miesj d’r jreuns/jewürts-mieks mit angerhaove dl wasser in e kling pentje. Los dat i vunnef menüte welle.

Went ’t jreuns, ’t jehaks, d’r mie en d’r jreuns/jewürts-mieks jaar zunt, dan duch dat alles in inge jroeëse kessel miesje.

Bak de veer jeklopte aier in ing pan.

Verwerm d’r saté in e kesselsje.

Dusj dat alles óp jepaasde wies óp.

Duch vuur ekstra jesjmak ketjap en sambal oelek drónger.

bami

Vuur d'rbei:

 
4 jeklopte aier
1 pötje jebakke ulliegs-jer
1 pötje atjar tjampoer
1 tuut kroepoek
1 pot saté
 

Vuur ekstra jesjmak:

 
ketjap
sambal oelek
 

 

Jouwe appetiet!

Tjeu Wetzeler