Sjtrikke

Ing auw tradietsiejoeën

Wat broecht me
(vuur 20 sjtrikke)? 

    

Wie weëde ze jemaad? 

 500 jram meël, 200 jram lauw milch
100 jram jouw bótter of majerien
50 jram heffe
25 jram tsoekker
10 jram zaots
1 ai
friette-öal
sjtaubtsoekker
  Heffe lüeze in e sjpiet lauw milch
Miesj dan doa dri ’t meël, de milch, d’r tsoekker en ’t ai en maach inne sjunne deeg derva
Noen bótter en zaots derbij en da werm kneë
D’r deeg 40 menütte in inne kómp ónger inne dóch losse joa
Dan d’r deeg oesrolle, doebbelvauwe en werm e vieëdelsjtond losse joa
Doanoa werm plat houwe
Oes d’r deeg reefjer sjnieë van ónjeveer 30 tsentemeter
De reefjer rónkrolle en ing sjtrik (ach) dri knubbe
Sjträu jet meël óp inne dóch, lek de sjtrikke dróp en los ze nog 10 menütte joa
Bak dan de sjtrikke in öal va 180˚
De aafjekeulde sjtrikke duchtieg mit sjtaubtsoekker besjträue
     
     

 Lost ze üch sjmaache!