’t Retsep dat uur reëtsouw zalt hure
besjteet oes drei sjun bónkte klure,

Den weë richtieg vasteloavend wil viere
hat inne sjtemmieje boam nüedieg um ’t tse liere.

En doamit meen iech nit alling mar èse
doa hüet óch jedrenks bij, nit tse verjèse.

D’r fong van dis sjpetsiejel jedrenks is poere Tequila
en loestert noa d’r naam ”Bleud Biella”

’t is wiedsjiechtieg verwant mit ’t “Blóddieje Marie”,
en jieëft ’t zelfde jeveul in de prie.

Alzo,

Me kriet ziech inne jroesse jrül,
tsouwvellieg vong iech lets inne óppen sjtroas bij d’r muul.

Bij inne hoave lietter Tequila sjud me inne lietter blód appeltsienesaf,
dizze jieët diech mód en de nüedieje leëvenskraf.

Dan e sjtuk of jet jód jesjelde kiwi’s, sjun en fain jeraspeld, evvel nit mieë wie e pónk,
den jreun is jans nutslieg en hilt ’t hats jezónk.

Nog e paar sjiefjer oesjepeësjde tsietroeën, van die frisje, zonnige jeële
evvel nit tse vöal, angesj junt diech de oge sjeële.

Dat alles miesjt en sjud me kreftieg durchee,
en um tse koare kriet me ziech mar direk ee.

Hat me inne sjwoare kop noa dis drei jekke daag,
dan likt ’t nit an dis retsep, mar woar ’t jet tse vöal van ’t jódde vuur dienne erme maag.

Drum: drink mit moas en zörg jód vuur ’t lief,
dan kunt me óch nit tsereët in de zief.

Vöal sjpas en drei moal kreftieg Alaaf
zaan iech tsem sjloes mit inne feste paaf.

Hans Moers