Inne jouwe boam vuur de vasteloavend:

Jód jevulde kurbes tsoep

Vuur lu die jee vleesj èse

Van 't Els Kerres

kurbes tsoep

Nuedieg:

·        Inne kurbes

·        Ing appeltsien

·        Inne roeë appel

·        Ing moer

·        E roeë ullieg

·        Inne dikke eëpel

·        Tswei blöks-jer jemusbrui

·        Ee tsieënsje knofloof

·        Ingwerwótsel

·        Ee roeë peffer

·        Inne liter wasser

·        Twei èsleffel öal

Retsep

1. Maach ‘t jemus ring. Sjel d’r kurbes en sjnie ‘m durchmidde. Hoal de pitte droes en sjnie ‘t in jroaf blokke.
Sjnie de moer i kling sjtuks-jer. Pel en sjnieper de roeë ullieg en d’r knofloof. Sjel d’r ingwer en sjnie dem óch fien. Sjel d’r appel en d’r eëpel, hoal ‘t klokhoes oes d’r appel en sjnie die twsei i sjtukker. Peësj de appeltsien en haod ‘t zaf appaat.

2. Maach d’r öal hees in ing jroeëse pan en sjmor de roeë ullieg, d’r knofloof en d’r jember op e kling vuur. Duch d’r kurbes en de moer derbij en bak ze vunnef minute mit op e hoeëg vuur.

3. Duch ‘t wasser, de blöks-jer jemusbrui, de sjtuks-jer appel en ‘t zaf van de appeltsien derbij en los ‘t nui koache. Wen ‘t koacht, inne dekkel dróp en de tsoep twantsieg minute op e kling vuur koache losse.

4. Tsem sjloes mit inne sjtaafmiekser of inne “blender” durch die tsoep hoebele en evventewel op sjmaach bringe mit nog e bies-je peffer of zoats.

 

Jouwe appetiet!