HAUTE CUISINE DI CARNAVALE

(Vasteloavendskaos)


Vuurjerich

Kröatsjebatse a la Craneweier i Sauce des peeds chaudes (Werm vus tsaos).

Hoopsjerich:

Verkensvót (sjink) à la Batsenaise óp e bedsje va Dure en vinster óp (Sjapeng).

Noajerich

Elberesoufflé va banaan.

Wat is nüedieg

Vuur 12 perzoëne (elveroad en Prins). Zaan mar tswelveroad.

Doavuur kent uur ´t betste ´t retsept ins jans durchleëze da komt uur doa van alling dróp. Sjrieft üch dat ónger ´t leëze óp, da kan iech miech die muite sjpare, en hant anger lü óch nog jet plaatsj in dis vasteloavendtsiedónk.

´t Vuurjerich.

Kröatsjebatse i Sauce des peeds-froid (Kauw vus tsaos).

De tsaos:

·       Sjmils e haof pónk sjterke botter in inne klinge kessel mit jroeëse oere.

·       Kiep doa ing tuut Bóchesmeël oes Zumpelveld drin.

·       Reur dat janse aa, mit inne lieter vleesjbrui va aafjekaochde verkenspoeëte en ing kaffieë-tas bóttermilch oane bótter.

·       Dat janse krude mit inne wusj kettekroed, ing haffel jroffelsneël of klompeneël.

·       De klómpeneël waal tse ieëtsj ing naat i wasser zetse, da weëde die sjun manks.

·       Noa jesjmak peffer, zaots, inne leffel zeem en e metser-sjpits jetekies.

·       Dat janse ópkaoche mit tswai lietter drüeje wien of aafjelosse nieënmasjiengsöal.

·       Ing sjtond broesjele losse, de tsaos binge mit ing vetkoad. Nit tse sjtram binge, da wurgt uur ´t tsäos-je aaf, mar óch nit tse los, da jeet de tsaos kienzele.

·       Dinkt doabij an die zagenswies: Tse vas bingt nit, tse laos hilt nit!  Vuur ing jouw kreftieje tsaos, mót uur e aafjesjtrèche aierdupje mörtel drónger reure.

De batse:

·       Sjtreuf ´t vel van de kröatsjebatse. Effe boave aofe vuur haode, da jeet dat besser.

·       Kaoch ze in deë jroeëse kessel, in e böamsje wasser aajelengd mit wienessieg, e duppe majie en ing tas auwe kloare. Krude mit bukkesjpieëne en denne-eppel.

·       Kaoch ze nit zoeë murg dat ´t vleesj van de knaoke vilt, mar zoeë, dat ze nog sjun rosbief roeë zunt.

·       Sjud durch de zeisjóttel de brui draaf, duch ze in ing jroeëse vuurvaste sjóttel en kiep dan die lekker tsaos dróp.

·       Besjträu de batse went ze ópjedeend weëde mit jedrüegde kies van d´r hulletersjtroech, en jarneer ze mit bledsjere huls. Waal d´r huls nit mit ópèse, dat deet dernoa pieng bij d´r sjtooljank.

 

‘t Hoopjerich

Verkensvót a la Batsenaise

Verkensvót (2 sjinke) i Sjandaaltsaos óp e bedsje va Dure en vinstere óp (Sjapeng).

De sjandaaltsaos:

·       In inne imaatskessel elf lietter Belsj Trapiste beer an de kaoch bringe. Al kaochend aareure mit e pónk sjtinke-kieës, inne potleffel proemmesjpies of Belsje zeem.

·       De tsoas óp sjmaach bringe mit inne aafjesjtrèche leffel meëlezeek of katsejammer.

·       Vuur ´t sjandaal in de tsaos, ónger ´t kaoche mit inne hootsleffel óp d´r imaatskessel blieve tsiemme, of de prinsekapel fortissimo d´r Jardemarsj derbij losse bloase.

·       De tsaos binge mit Dr Oetker bakpolver en Haarlemmer-öal vuur d´r sjtooljank.

Dure en vinstere óp (Sjapeng):

·       Zes jroeëse sjpitse küel, 12 ulliejer, zes janse knoplaoch ulliejer, drei sjalotte.

·       Alles kling raspele en in inne jroeëse kessel mit ing haffel eecheblaar óngeree kaoche.

·       Went dat jaar is, aafsjwelle, en óngeree kwetsje mit vunnef kiello i pratsj jekaochde sjwelmensjer, peffer en zaots noa jesjmak en e paar böamsjer sjoerpapier drónger sjnieppele, ónger ´t motto.”Drek en kaar sjoert d´r maag.” (Ken me jód óp drinke). 

De vót (2 sjinke)

·       Hang die vót tse ieëtsj drei daag de vinster oes, los ze dernoa in d´r jaad boave e aofe vuur lekker broen fakkele.

·       Dan die vót i tswelf eëve jroeëse sjtukker verdele doamit jinne krach in d´r verain kunt.

·       Die sjtukker natoeraal oane drum draa, of jet drónger en dróp, ópdene óp e bedsje va Dure en vinstere óp. Jarnere mit kappesblaar.

 

‘t Noajerich

Elbere souflé va banaan.

Umdat ´t in de vasteloavendtsiet jing elbere jeëve, maache vier dem va banaan.

·       Zes kielo banane tse ieëtsj sjun sjnak kloppe, da losse ze ziech jemekkeliejer noa alle zieë drieëne.

·       Sjelle en in ing jroeëse pan karamelliesere. Dat heesjt: I jouw bótter, e pónk tsoekker, drei jlaser elbere jam, en inne lietter makai óp ing kling vlam werm haode. Ing sjtond drieëne blieve um ze rónksum sjun broen tse bakke.

·       Zörg dat d´r kuchepitter in die sjtond jet tse meute hat, angesj druugt deë üch oes.

·       Da tswelf kump völle, aafwesselend mit Öcher print, banaan, Öcher print, banaan e.z.w. bis dat d´r kómp vol is. Die kump in d´r bakoavend óp 180° tswantsieg menütte bakke losse. Droes krieje, en jidder kómp jarnere mit ing bakproem (oane keer) en nog ins tsing menütte óp 180° mit inne jouwe joesj Franse cognac uvverbakke.

 

Jouwe appetiet.

 

Henk Hermans.