Jód jevulde Eëtsetsoep

Inne jouwe boam vuur de vastelaovend

 

Nüedieg:

 

Retsep:

Peks-je sjlitseëtse
Orrentlieje breedloof
Duchtieje moer
Sjtuk rubtselderij
Bladtselderij
Lauerblad
Jroeës ullieg
Tswai dikke eëpel
500 jram sjpekleefjer
Reuchwoeësj
Peffer
Zaots

 

Duch tswai lietter wasser, de (jewèsje) sjlitseëtse, de sjpekleefjer en 't lauerblad in inge jroeëse kessel.

Bring 't janse vunnefenvieëtsieg mienütte an 't kaoche.

Rejelmieësieg umreure en d'r sjoem voetsjuppe.

Sjnie óngerwiel d'r breedloof, de moer, 't ullieg, de blad- en rubtselderij en de eëpel.

Sjnie de reuchwoesj in sjtuks-jer en duch die mit 't vurriege wat al jesnei-je is, in de tsoep.

Lós d'r janse kroam doanoa drissieg mienütte häusj kaoche, tusjebei jód umreure, doamit 't nit aabrent. 

Noa eje jesjmak peffer en zaots derbij doeë. 

Als letste 't lauerblad droeshoale, den dat sjmaacht nit zoeë jód.

     

Jouwe appetiet

Els Kerres