Verwensjnitsjer

Vuur d'r tusjedurch

 

Nüedieg:

     

Bakke:

Drei sjneie auwe wek
(’t darve óch veer zieë)

Inne èsleffel wies meël

Ing tas milch

Ee dik of tswai kling aier

Bótter vuur tse bakke

Tsoekker um druvver tse sjtruie.

 

Sjnie de sjnitsjere uvver i drei-ekke;

Reur van ’t meël en de milch e pepje; 

Kloetsj doa ’t ai durch. Jód kloetsje!

Lek de drei-ekke doadrin en los ze ziech jód volzoege;

Bak ze óp inne klinge jaas lieët broen;

En sträu wen ze nog hees zint

      e leffeltje tsoekker druvver;

Werm sjmaache ze ’t betste!