Rucola-sjlaat mit Jeetekieës

Ing sjlaat die sjmaat

 

Nüedieg
(4 perzoeëne):

     

't Werk
(15 menütte):

Hónged jram ruculasjlaat,
Tswai roeë zusse pónkpapriekaats,
Zes tsoemeltomate (mini-tomate),
Tswai bukse jekaochde linze (veerhónged jram jidder buks),
Ing tsietroeën,
Zes èsleffele boomoalieg,
Hónged jram pecanneus,
Tswaihónged jram weeche jetekieës,
Jet koare zaots en e bis-je peffer.

 

De rucolasjlaat wèsje,drüeje en in ing sjóttel doeë.
Papriekaats ring maache en in sjmaal sjtreefjer snieje.
Tomate in pate sjnieje.
Linze losse oesdrüppe en bij ’t jreuns in de sjóttel doeë.
De tsietroeën jód wèsje en de sjaal raspele.
De haofsjeet van de tsietroeën oespeësje.
Van de tsietroeënsraspel en de zaf, oalieg, peffer en zaots inne dressing rüttele.
D’r sjlaat jód miesje mit d’r dressing.
De pecanneus druvver sjtruie en tsem sjloes d’r kieës druvver brökkele.

   

Sjmaacht jód mit ee sjnitsje jerüesterd broen broeëd, tsezame mit ee lekker jlaas wiesse drüeje wien.

Jouwe appetiet

Hans Moers