Sjokkelade bergs-jer en öts-jer

Vuur tse sjnütse

 

Sjokkelade bergs-jer:

     

Tswai óns poere sjokkelaad;
Ee óns rozienge;
Ee haof óns neus-jer.

 

Sjmils d’r sjokkelaad "au bain-marie" (dat is d'r inne jrül in d'r angere);
Miesj de rozienge en de neus-jer drónger;
Lek e sjtuk bakpapier óp ing sjnieplank;
Maach mit tswai leffele achtsing bis tswantsieg bergs-jer;
Los ze in de ieskas tswai sjtond hel weëde.

Öts-jer:

 

 

Ee pónk wies meël;
Angerhaof pek-sje bakpolver;
Ee tuutje vanielletsoekker;
Ee ai;
Ee óns tsoekker;
Zaots;
Zes èsleffele öal;
Zes èsleffele milch;
E haof pónk wiesse kieës (quark);
Veer zoer eppel.
  Alles (óp de eppel noa) durchee reure;
Dan ’t meël derbij en jód miesje (kneden);
Deeg oesrolle, bedekke mit kling sjtuks-jer appel, dan óprolle;
In sjieve sjnieë en bakke in friettevet.

Jouwe appetiet

Lies Wiertz