Vieëtsieg joar

Mia Engels 

Vieëtsieg joar al aan de jang
mit vuurdreëg en sjrieve
in ós Kirchröadsj dialek
ing sjproach die mós blieve.
`t Is e apaat dialek
woa vier sjtoots óp zint,
óp de jediechte en jesjiechte
mi e pitsjeugs-je of eënsj jemind.

Vieëtsieg joar,wat ing tsiet!
maat d`r verain ziech al sjterk
vuur `t jesjproache en jesjrève woad
mit i-zats en jans vöal werk.
Verzammeloenge en sjriefwies
haode de sjrievere bij de tsiet.
Tsezame weëd jedaat en uvverlaad
óch is me al ins e wöadsje kwiet.

De dialekoavende ins `t joar
woa sjrievere ziech losse hure.
D`r jemuutlieje zóndiegnommedaag
dunt `t Kirchröadsjer dialek extra klure.
In klienieke, bejaardehoes of veraine
zint ós mitjelieder jeer jezieë
bringe jediechte en jesjiechte
mit inne laach of inne jriemmel, dat is tse zieë.

 De moddersjproach, ózze sjtoots
mit zagenswies die `t hats bereure,
die jesjproache of jezonge
hats en oere mit jenós keure.
E joebielejoem dat tseegt
dat i-zats en hats vuur `t dialek  ziech loeënt,
Doavuur zetse vuur hü mit sjtoots in `t hats
óp d`r Dialekverain Kirchröadsjer Plat
ing jroeëse verdeende kroeën.