Rolduc

Annie Tummers

 

Als kinger hant vier hei jejeusterd,
kanke jinne floep, vuur nuus, jinne angs.
Durch d'r busj en veldweëg va Rolduc,
zoeëjaar bei 't hilliegdom jónge vier langs.

Mit ing jroeëse tuut vol broamele,
d'r mónk en klamotte rabesjwats,
woeët an 't kapelsje bij de Modderjoades
d'r sjunste kingerkroedwusj neer jezatsd.

In d'r winkter hant vier hei sjlietsjong liere lofe;
die sjun erinneroenge weëd me noeëts mieë kwiet.
Sjpatseer iech noe durch d'r Rolducker busj,
veul iech 't heemwieë noa die ónjezörgde kingertsiet.