Ónjewisse

Annie Tummers

 

Aod joar is erinneróng,
likt miech waal nog an 't hats.
Zuk tusje ópsjloa of voet doeë
hod mieng eje zicherheet vas.

Vuurjenoame enderoenge,
die iech woar wil maache.
Zunt die tse verzoemme,
of ópsjuve en mitdrage?

Drief mie ónjewisse binne
bij d`r sjtart van e nui joar.
Wie en woa iech mós bejinne,
tswiefel maacht nuus kloar.

Mós 't allemoal uvverdinke,
wat werp iech oes mieng bajaasj ?
Nui-joar! Ónger 't Champagne drinke,
de ieëtsjte rimpele óp mieng viezaasj.