Óp kemping

Boeb Wirtz

 

Óp kemping jejange,
hals vol jesjtange.

Mit vrauw en kinger,
tusje äos en ringer,

In ing tent jeleëje,
naas vol va krèje.

Nótset jee beëne,
't hool ziech an 't reëne.

Wus vöal jeleie,
va mugke en bije.

Knoebbele en boebbele
voet losse hoebbele.

Alles loog bijenee,
jee oog ópee.

Bauw jidder naat,
behai jemaad.

Vuur ing dekke
woeët ziech wie jekke

Mit de hoare jesjnapd,
in de oge jedabd.

Bij al dat jetsakker
d'r janse kemping wakker.

Jidder mörje
de nemlieje zörje.

Wat e jeknótter,
sjterke bótter.

Milch woar zoer,
oamezeke óp de loer.

Kaffieë loeter sjlap,
vleesj wus knap.

Vuur ós jee probleem,
sjmierete da zeem.

In ’t middagèse
’t zoats verjèse.

Tsoep vol zank,
boedding aajebrankd.

Jidderinne e paar
eëpel nit jaar,

Doabij ing kótlet
hel wie e bret.

Drei moal d’r daag,
sjpeule in de baach.

’s Oavends woeët jauw
bij e tes-je kakauw,

’t jeld noajetseld
’t bed ópjesjteld.

Aod en jónk
mui wie ‘ne hónk.

Noa ‘ne daag of veer
nog ummer jee weer.

Alles i-jepakd,
in d’r auto jekwakd.

In vol vaat
Óp heem aa jekaard.

s Oavends zaat d’r klinge Friets:
“Kent uur al de letste wiets?
Mörje mósse vier oes èse joa,
vier hant de kessele
an de baach losse sjtoa.”