Kröatsj

Frans Haselier

Óp mienne sjpatseerjank langs de weiere va Rolduc koam iech inne kröatsj tjeën.

Noa dat vier ós bejrusd hauwe koame vier a kal en heë vertsald miech zieng familieëjesjiechte.

Wail de mieëtste lü jee Kröatsj versjtunt han iech zienne vertsel vuur üch in ’t Kirchröadsj plat uvverzatse.

Kwaak.
 
Iech bin inne kröatsj,
en jreun is mieng kluur.
Iech leëf ummer boese,
jeweun a jen duur.
Zommer en winkter,
bij hits en bij reën,
dat maacht miech nuus oes,
den iech kan doa tjeën.

Kwaak.
 
Mieng oerelder sjtamme
oes d’r sjloenk in de bende.
En wie doa e park koam
bejon vuur dön de elende.
Ze koeëte doa nit blieve
en woeëte verdrève,
den i dat sjiek park
hauwe kröatsje jee leëve.

Kwaak.
 
De koelbaach aaf sjwumme
dat woar d'r bejin.
Me vong ing nui hemet
bij kastieël Eresjting.
Bij dat deftieg kastieël,
sjun um tse zieë,
kroog e broor va d’r pap
't plötslieg hoeëg i de bier.

Kwaak.
 
Heë vólt ziech van adel
en joof ziech óp rees.
Is modderzieëlig alling
óp Paries aajesjeesd.
Heë woar flot koreerd
va die franse sjtrappatse.
En woar 't jauw mui,
dat jejrank noa zieng batse.

Kwaak.

E hingerfettersje va miech
sjwummet i d'r trop,
nog nit volsjtendieg kröatsj
aliling mar sjtats en kop.
Me keek nit noa hem um,
den al die kröatsjekinger
hauwe derzelvde dikke knutsj,
drum koeët me hem doch nit vinge.

Kwaak.
 
Doe koam ing jroeëse kingerhank
en hat hem doe jevange.
Die zats hem in ee imaachs-jlaas,
heë hat dat uvversjtange.
Dat kink jravet e külsje,
hat hem doa i-jezats.
Doa woar bauw jee wasser in,
't woar alling mar pratsj.

Kwaak.

Doa zoos-e ónger ziech alling
en oos kapotte vleie.
Heë kroog doe püetjer a d'r kop
en woar doa zieër tsevrije.
D’r sjtats vool aaf, d'r kop woeët kling,
koeët hure rüche zieë.
Heë woar doe inne sjunne kröatsj
en jinne koelkop mieë.

Kwaak.
 
Wie heë óp eemoal kwake koeët
wool-e dat losse wisse,
en loos de janse noabersjaf
va zie jekwaak jenisse.
Mar duch dat nit 't mörjensvrug
went de zon ziech kiekke lieët.
Vunnef oer is vöal tse vrug
wail dan mennieg miensj nog sjlieëft.

Kwaak.
 
Doe vloge alle vinstere óp,
’t vólk kwaket tseruk.
'Lek deë kröatsj ’t sjwieje op,
of iech maach ee ónjeluk.'
Köppe, wurje wool me hem,
me druiet óch mit hange.
De naatsrouw hauw-e hön jeklauwd
en dat woar zung en sjange.

Kwaak.

D’r erme kröatsj koeët doa nit blieve,
heë woar bang vuur sjtroaf.
Heë hat va alle ieëlend
óp Rolduc assiel jevroagd.
'Zoeë ziet me wie de miensje zint,'
hat-e bij ziech zelf jedaad,
'Ze haode alling mar van nattoer
die jee sjpektakel maacht.'

Kwaak.
 
Wie iech hij tsereët bin kómme
wees iech va hure zage.
Wail mienne pap inne voellieg woar
hat de mam hem mósse drage.
Heë zoos óp heure hoekkelepak,
en wie ze koame an d’r weier,
dónge ze wie de nattoer 't wool,
en jóve ziech an 't vrije.
 
Kwek kwek.

Dat woare ende.
Woa woar iech blève? Oa ja.
Jóve ze ziech an 't vrije.

Kwaak.

Doa tusje al die koelkupjer
vool iech 't mieëtste óp.
Iech wil nit druvver sjtute,
mar iech hauw d’r dikste kop.
Noen wie iech inne kröatsj bin
veul iech miech jans bezónger.
Went iech mieng kröatsje-oge zien
dink iech: 'Doe bis e wónger.'

Bloeb bloep.

Vertsei miech, iech moeët effe ónger wasser.
D’r reiger koam eruvver.
Dink iech; 'Doe bis e wónger.'

Kwaak.

Noen zits iech hei tse dreume
en los dan inne züet,
dat ing prinses miech pütsje küem
en iech dan miensjlieg wüet.
Iech dreum dat iech TV-sjteer wuur
en als 'kikker Kermit' wüet bewóngerd.
Mar wie Miss Piggy miech pütsje wool
bin iech i d'r pool jesjprónge.
 
Peculaar peculorem.

Dat woar d’r jees van d’r Ailbertus.
Deë sjpoeëkt nog ummer heierum.
Woa woar iech blève. Oa ja.
Bin iech in d'r pool jesjprónge.

Kwaak.
 
Inne prins zouw iech waal wille weëde,
mar nit in de vasteloavendtsiet.
Den dan kriejoeëlt ’t va de prinse
en sjträut me doa de verke mit.
Dat iech nog jinne prins bin,
iech wees dat hat zieng reë.
Dat is dat de hütserdaagse prinsesse
nit mieë zin wat ze zint jeweë

Kweuk kweuk.

Sorry, Dat woar inne kröatsj va Heële.
Deë kan jee plat.
Nit mieë zint wat ze zint jeweë.

Kwaak.
 
Of iech hei wal woeëne blief?
Iech jeleuf ’t bauw nit mieë.
Hei sjwumt en leuft en vlügt miech
vöal tse vöal van dat verevieë.
Iech dink, went de kroddele trekke junt,
um an jenzie tse pare,
dan sjpring iech óch bij 't I.V.N. noa d’r emmer in
en los miech eruvver drage.
 
Kloek kloek kloek.
 
Dat zint wasser huntsjer.
Noen wees iech 't effe nit mieë.
En los miech eruvver drage.

Kwaak.

Flaig ving iech doa e Fräulein Frosj
en iech wees in jedenfal
dat vier ós doa dan jód versjtunt,
hel kwake kan iech al.
 
Noen mós iech effe nietsj zieë.
't Kunt jraad nuus.

Kwaak.