Tswai keëtse

Hans Stelsmann

I jen kirch bij d’r Tsint Joeëzef,
sjtunt ’t Fienke en ’t Net,
ze sjtèche beeds e keëts-je aa
en beëne ziech da jet.
 
Óp de trappe va jen kirch,
sjtunt ’t Fienke en ’t Net,
ze sjtreufe de famillieë durch
en lü van a bis z.

Ze moelle en ze klafe,
jinne is hön ónbekankd
en bij d’r Hillieje Joeëzef,
zint tswai keëtse oes-jebrankd.