Haute cuisine

Hans Stelsmann

Ach jeng,
ach tsoate wien,
ach jroeëse teldere,
ach moal e prietsj-je dróp.

Drum eest me nit,
mar koart.

Deliekaat!

Óp e zilvere tablet en
knótterende maag de sjun
verpakde rechnóng.

Jepefferd!