Nog eëve

Hans Stelsmann

Sjtil likt
d’r boerehof
tse wade
óp ’t vrui-joar dat kunt.

De zon
die tsaubert
al jood
en doezende knöp
sjtunt óp ’t sjpringe.

Lang zal
’t dan óch
nit mieë doere,
da basjt
’t los.

Nog eëve
jans eëve wade,
da junt
de poatse óp
en trukt d’r boer
werm noa je veld
um nui leëve tse zieëne.