De Wainachts-jaos

Henk Hermans

In de ieskas sjtief bevroare,
loog de wainachts-jaos paraat.
Vunnef kiello ónjeloage,
Tusje boeëne en sjpienaat.

Wus en kaod, d’r boech vol woed,
Oane vlüejele kop en derm.
’t Janse lief vol honderhoed,
loog ze doa ocherm.

D’r daag deë koam, ze woeët jetoeënd.
Heur honderhoed die woeët werm sjlap.
In de ieskas oes-jewoeënd,
ze hauw heur betste tsiet jehad.

D’r oavent in óp hónged jraad;
doe hauw ze nit mieë kaod,
Ze woeët i hónnieg en öal jebaad,
jong, wat hauw die ós jesjmaad.