In de rij

Herman Hirsch

D’r nónk Lei
va Blierhei
hauw e hoes
mit ing wei
an d’r tsol
va Panneshei
en ing vrauw va Klinkhei.
 
Mar d’r zoon
van d’r Lei
namens Thei
deë hauw ee
in ing rij
óp Sjpekhei
en ing vrauw va Kaalhei.
 
Polletiek
zaat d’r Lei
dat is ing
sjwainerij
en wat nótst
jagerij
me kunt doch an de rij.

90 Joar woeët d’r Lei
en óp
Schifferhei
likt heë sjun
in de wei
óp de zivvende rij.