De troerwie va Rolduc

Ineke Habets

Midde in deë jroeëse weier
Sjteet enne troerwie jans alling.
Heë sjteet doa mar tse troere
Mit al dat wasser um hem hin.
 
De vüejel hant e nès jemaad,
Doa jans oave tusje de tèk.
’t Mensje hat de jónge e wurmpje braad,
Heë vleit óp en aaf, wie enne hoave jèk.
 
Ónge an de vus kóme de ende beiee,
En tsenke ziech vuur ee sjtuksje broeëd.
D’r wink bloast nog jet zieng bleer durchee,
D’r troerwie dinkt wüer iech mar doeëd.
 
Mar went ópens de zon jeet sjienge,
En de lü blieve vuur d’r weier sjtoa.
Da hüet heë effe op mit jrienge,
En is ’t troere vuur hü jedoa.
 
Mar dat troere, dat hüet jeweun bij hem,
Doavuur heesjt heë óch ezoeë.
Mar mit al dat leave um hem hin,
Is heë Jódsejedank óch wal ens vroeë.