Vasteloavend

Ineke Habets

Jans vöal bónkte klure.
Alles is óp de bee.
De moezziek is al tse hure.
Aod en jónk kunt werm bijee.

Óp d’r Maat is vöal tse doeë.
D’r Óptsóg is an ’t trekke.
Alles is hei jrung, jeël en roeë.
En hóngede vasteloavends-jekke.

’t Weëd jesjprónge en jedansd.
Ing sjpas um dat tse zieë.
En hei en doa weëd jet jesjansd.
Mar mörje wisse ze dat nit mieë.

Vasteloavend viere en diech vermaache.
Jeweun óp ing sjun maneer.
Dats-te óch nog noa die daag.
Jans hatslieg uvver diech zelver kans laache.