Inne boomsjtam in 't wasser

Jacques Rutzerfeld

D’r mitwoch- en d’r zamsdiegmiddaag
Woeëde wie jewend óp Rolduc durchbraad.
Wie inne jónge doeëmjroaf rónksjtreufe en ondüeg oeshoale
Jing sjtrapaatsj woar tse dól, nuus woar verboane…

D´r dreide weier mit in de midde inne klinge ienzel
Dem woole vier wal ins jeer va kótbij bezieë,
In d´r winkter, uvver ´t ies, is dat jing koens
Evvel in d´r zommer da ziet dat jans angesj oes.

Vier hauwe doa al dökser uvver noajedaad
Jet tse maache vuur ing drievende uvvervaad,
Dóch ´t richtieje retsep woar noch ummer nit oesjedaad.

Mit ee jans jroeës jewieter hólp de natoer ós doe mit,
Deë dikke auwe boom uvverleëved dat nit en
Loog aafjebroache langs de zie van d´r pool.

Dat woar wat vier moeëte han um doamit noa d´r Ienzel tse vare.
Nit vöal wöad vies jemaat, de tek d´r vanaaf en
D´r kale sjtam mit alleman in ´t wasser jelaad.

Mit veer man moeëte vier doa dróp zitse en
dat woar nit zoeng ainfach ópjaaf,
Den vuurdats-te ´t wóts roetsjet-se d´r vanaaf.

Wie vöal muite vier ós óch jóve,
´t Woar hel wirke en sjravele um vuuroes tse kóme
En mit al deë hantier verloare vier midde tusje kank en ienzel ´t eëvewieëd.

Doe zunt vier mer noa d´r Ienzel durchjesjwomme
Mit ´t jeveul dat ´t doch woar jelónge:
Vier hauwe in d´r zommer d´r ienzel uvverwonne en
D´r boomsjtam deë loog urjens midde in ´t wasser tse drieve,
Wat d´r anlas woar um dit alles óp tse sjrieve.