Wègkrütser

Karel Thelen

Wègkrütser zunt tseechens
um tse jrusse, tse jedenke,
of ziech ...
óp ’t benks-je derbij
jet tse rèste.
 
Ze zunt va sjtee, va jós,
hant inne sjpróch
oes biebel of bóch;
inne denktseddel
zeët me óch.
 
Me hilt ze in iere
rejeert ze
en tseert ze
mit e blömsje, inne krans,
of ...
jeet jeweun derlangs.
 
"Krüts en leed
doert jing ieëwiegheet".
is inne troeës in noeëd.
D’r besjeed bliet besjtoa:
e krüts nit oes d’r weg joa.
 
E wègkrüts tseegt:
woa kómme vier heer
woa jeet ’t mit ós hin.
Der oane,
kan me ziech vroage,
woa bliet d’r zin?