Ailbertus van Antoing

Mia Engels

In `t joar 1104 is heë plötslieg doa
Ailbertus d`r jrunder va Rolduc,
dat likt tusje Burg Rode en Kirchroa.
Óp die plaatsj woare bronne.
hoots en sjting bij der hank.

Van der Jraaf van Saffenberg
kriet d`r Ailbertus e sjtuk land.
Va hoots bouwt Ailbertus
zie ieësjte Hilliegdom,
en in 1106 e priesterkoor va sjtee.

Rum en tum bekankd vuur zieng Hilliegheed
kómme vöal lü voor jouwe road hei bijenee.
Inne edele heer va Mayschoss,
Embricco, wilt `t maache
Mit bezits en jeld kriet heë `t vuur `t zage.

`t Hilliegdom van Ailbertus weëd aafjebroache,
jroeëse kirch, crypte en kloeëster versjproache.
Doch wie `t in `t leëve jeet
d`r inne wilt, d`r angere deet.
En um `t nit óp `t sjpits tse drieve
kan Ailbertus hei nit blieve.

In 1111 reest Ailbertus noa Clairefontaine,
um zie leëve i krislieje ermód woar tse maache.
Heë jrund en nui Hilliegdom
beleëft in ermód zieng eje zaache.

In 1122 wilt Ailbertus der Jraaf van Saffenberg
en Rode nog ins zieë,
mar laider sjaft heë dat nit mieë.

In de plaatsj Sechten bij Bonn kunt e end an zie leëve
wied voet va Rode, woa heë zoeë ing mit woar verweëve.

In 1895 bringt me Ailbertus noa Rode tseruk,
zienne letste wónsj weëd wirkliegheet.
In de Crypte va Rolduc vingt heë zieng letste rouw
doa woa óp d`r plai zie sjtandbild sjteet.

Of dat wirklieg d`r Ailbertus is in de Crypte va Rolduc,
doa tswiefelt me aa.
Óngerzuk van de knaoke die doa ligke
sjienge nit van d`r Ailbertus tse zieë.