De visje in d'r weier

Nettie Engels

Bij jeleëjenheet van d'r sjpatseerjank langs de Rolducker weiere, mai 2014.

Dag visje hij in d’r Rolducker baseng
Uur sjwumt mar ummer runker oane eng.
Weëd uur doava nit harele dol,
Iech bejrief ’t nit…. Wie hod uur dat vol?

Kant uur óch jenisse van ’t zunsje in jen loeët,
Of hat uur doava nog noeëts jehoeëd?
Jenist uur óch went de vüejel üch e sjtändsje bringe
En va vräud vuur die sjun natoer hij zinge?

Jut uur óch al ins bij famillieë óp bezuk,
Bij die die doa woeëne hinger de bruk?
Zaat uur üch óch ongeree besjeet
Went an d’r rank inne tse visje sjteet?

Leef visje went ’t effe jeet
Jef miech dan ins óp mieng vroage e besjeet.