D'r platte engel

Nico Ploum

Heer, los miech jevelles wisse,
went ’t heesjt ’t is jedoa.

Doch iech wil Diech noen al vroage,
los miech nit alling doa stjoa.

Sjik jevelles miech deë engel,
deë miech bijsjtong daag en naat.

Den vier hant ós jód versjtange,
hant tsezame uvverlaad.

Iech han Diech ummer darve vroage,
vuur jet bijsjtand óp de welt.

En da sjikkets Doe deë engel,
wóts jenauw woa ’t a felt.

Went de sjtond da ins is kómme
en iech alles han jehad,
sjik miech dan deë platte engel,
’t sjweëft ziech lieëter in ’t plat.