Klone jedanke

Pierre Essers

Vasteloavendsdeesdieg 1981.

Drei daag leuft d’r “iech” i “miech”
in ing janse anger welt,
da jeliecht ’t jraad of in d’r “iech”
hei en doa e sjrüfje felt.
 
Die daag da leuft d’r “iech” i “miech”
va hót noa haar, va hei noa doa,
hant die daag da doch jeliech
dat “iech” nit óp zieng bee kan sjtoa?
 
Mar plötslieg weest d’r “iech” in “miech”
wat ‘m ummer is an ’t vringe,
heë zukt d’r miensj, d’r angere “diech”
um drei daag mit tse sjpringe.
 
En dan…veult d’r eje “iech” i “miech”
ziech werm vrisj en keënjezónk,
heë hat vöal sjpas en veult ziech riech
mar noa die daag, …kapot wie hónk.