Junk

Ria Lochtman

Alling, tserrèse,
verjèse
van de lü,
’t jeluk
en zienne eje iech.

Zoeë leufs doe langs d’r wèg,
miech vilt óp
dat jinne diech ziet,
doe liechs wied voet.

Mar iech zien dienne oam
in de kauw winkterlóf,
en sjerp sjniet d'r vrakke wink
in die oes-jeleëfd jezich.

En iech
wees jinne road mit mieng jedanke.