Compost

Ria Lochtman

‘t Woar e kling heufje,
jet sjale, jet drek,
mar ’t woar inne aanvank,
iech zoog ’t dierek.

Iech bouwet draa wieër,
den ’t woar vuur ’t mieljeu,
’t verjif in d’r jaad dat woar iech noe beu,
jet bledsjer sjlaat
en jet aafval va moere,
de kitsje van eppel
moal zusse, moal zoere.

D’r jank noa dat heufje,
mienge noaber vingt ’t jek,
mar iech dink:
noa e jöarsje jouwe drek.