Jesjafd

Ria Lochtman

e Sjülsje hagel,
ing blasse zon
en óp ing reëton
tswietsjere de pietsjere.
 
’t Rücht noa jreun um en tum,
en ónger inne boom
óp ing bank in d’r jaad,
zitst de oma en zeët:
 
“Weë häu dat jedaad,
d’r winkter is um.”