Bejaisteroengs-sjtrüchs-je

(Verrassingsboeketje)

Frans Stollman

Mam … iech huur diech nog
d’r Engel des Here beëne
vuur dat vier donge èse,

Mam … iech zien diech nog
mieng kleijaasj óp
’t wèsjbret wèsje.

Mam … doe sjtongs sjtonde
i tse maache alles wat ’t joof,
wie kóttelette, woeësj, huierkieës
eppel en biere jeweun van d’r hoof.

Mam … iech zien diech nog
sjtoa sjtonde aan de ferneus
um vuur ós jet tse kaoche,
wie eëtsetsoep, zoervleesj
rinkvleesjtsoep van vleesj knoache.

Mam … iech kan miech nog
jans jód entzinne wie vier
noa bed woeëte braad,
en durch diech ‘t “Jediechs-je”
van de vieëtsing engelsjer
jidder oavend woeëd óp-jezaad.

Mam … iech weul nog vöal mieë sjun
zaachens uvver diech sjrieve,
zaachens van diech en d’r pap
die miech ummer zalle bij blieve.

Mam … iech dong tsezame
mit üch vöal sjuns beleëve,
mar vuur ee dink mós iech üch
jans zicher bezónges jód danke
en dat is vuur ’t sjenke van mie leëve.

Frans Stollman
April 2016.