De Boodsjaf

Theo Aelmans / Lies Wiertz

 

I Nazaret e sjun kling pleëts-je,

Zoos óp ing bank e leef, jónk meëdsje.

Mit sjwatse krolle, wiese tseng,

‘t Hool e sjtrikwerk in zieng heng.

 

’t Woar al werm, al woar ‘t koom Meëts.

’t Strikket flot, tswai links tswai reëts.

Vuur d’r Jozef, ziene noaberman,

Inne sjtuub dem e noe nog drage kan.

 

Op ee-moal huet ’t inne kalle,

Va sjrek lieët ’t e paar sjtich valle.

En ’t woar effe van zie sjtuk,

Den ’t verwadet jinne bezuk.

 

’t Kieket ins um ziech erum,

Zoog ing jestalt en hoeët ing sjtem,

Die, dat hauw ‘t nit verwaad,

Vrundlieg ‘Avé Maria’ zaat.

 

‘Noe krien miech nit de biebernel.

Iech bin d’r engel Gabriël.

Iech broechet lang um diech hei tse vinge.

Mar iech kom jroeëse nuiiegheet diech bringe.’

 

’t Zoos nog ummer sjtief va sjrek,

En daat: ‘Deë helt miech vuur d’r jek.

Jeleuve muet iech deë ónzin.

Wail iech mar e einfach meëdsje bin.‘

 

Mar heë trók é sjrievens oes zieng mauwe,

En leëzet: ‘Kroeën van alle vrauwe,

Doe sjlussel van de himmelsduur.

Iech han mit diech jet biezóngesj vuur.‘

 

Het daat:  ‘Wat zou dat noe beduje?’

Heë zaat: ‘Doe zals e kinke krieje.

D’r Heer deë meent: ’t wuur noen tsiet.

An ’t end van ’t joar is ’t zoe wied.’

 

‘Uur verjèst uuch heer,’ zaat ’t meëdsje flink.

‘A miech tse dinke mit e kink , 

Dat hat besjtemd jaar jinne zin.

Vuural wail iech nog jónkvrauw bin.’

 

‘Iech maach nuus,’ zaat ’t zelfbewóst,

‘Wat iech miech sjpieëder biechte mós.

Miech umkalle dat kans doe diech sjpare.

En wat dinks-te wat mieng eldere zage?’

 

D’r engel zuetet en zaat sjtil: 

‘’t Is noe eemoal Joddes wil.

De lu zint sjleët, maache hun welt kapot.

Mar durch die kink weëd alles jód.‘

 

‘D’r Heer deë zal diech modder neume.

En doa kans-te va noen af aa va dreume,

Dats doe sjpieëder ummezuns

Bij Hem oave in d’r himmel kuns.’

 

’t Maria dong zieng heng doe vauwe,

En zaat Gabriels woad noe tse vertrouwe. 

Hat oane ‘Woarum iech?’ tse vroage,

Mit Krismes ziene jong jeboare.

 

Auteur: Theo Aelmans† (in de Viersener Mundart).

Kirchröadsj: Lies Wiertz.