Berliner Verkensribsjer

vuur veer persoeëne

 

Nüedieg hat me:

     

't Werk:

4 óns verkensribsjer
3 dikke ullieje
1 kaffetas vleesjbrui
30 jram bótter of broanvet
1/8 lieter zoere room
2 èsleffele wies meël of maizena
Zaots, peffer, paprikapolver

 

 

 

Bótter of vet weëd ieëtsj jód hees jemaad,
Dan weëde de ribsjer dri jelaad.
Los ze an alle zieë jód broane,
E paar moal umdrieëne is aajeroane.
De drei ullieje sjniet me i ring,
Nit tse dik evvel óch nit tse kling.
Los ze mit de ribsjer sjun broen klure,
’n Tas hese vleesjbrui d’rbij reure.
Jód blieve reure is de zaach,
Mit zaots, peffer en paprikapolver bringt me al óp sjmaach.
Noa e haof sjtöndje broezjele is ’t dan zoeë wied,
Mar me mós wal d’r room nog kwiet.
Pak de pan van ’t vuur en reur d’r room d’rdurch,
Noen zint de Berliner ribsjer murriech.
Mit ’t meël binge um de tsaos aaf tse maache,
En de ribsjer zint veëdieg.


 


 

     

Los ze uuch sjmaache, Lies Wiertz